ชุดครุยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชุดครุยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ชุดครุยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชุดครุยของ ม.ธรรมศาสตร์ เป็นแบบครุยตามแบบตะวันตก ลักษณะแบบครุยจะเป็นครุยคลุมสีดำ มีพู่อยู่ด้านซ้ายมีสีแบ่งตามคณะสาขาวิชา

สีแถบของพู่ แสดงวิทยฐานะ ตามสาขาวิชา ดังนี้

 คณะนิติศาสตร์ สีขาว

 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

    1 สาขาวิชาในสายการบัญชี สีฟ้ามีริมสีขาวตามยาว กว้างข้างละ 3 เซนติเมตร
    2 สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาใน สายการบริหารธุรกิจ สีฟ้ากับสีขาวอย่างละครึ่ง (สีฟ้าอยู่ด้านใน สีขาวอยู่ด้านนอก)

 คณะรัฐศาสตร์ สีดำ

 คณะเศรษฐศาสตร์ สีฟ้า

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
  1 สาขาวิชาพัฒนาชุมชน (เฉพาะระดับปริญญาโท) สีเลือดหมูกับสีขาวอย่างละครึ่ง (สีเลือดหมูอยู่ด้านใน สีขาวอยู่ด้านนอก)
   2 สาขาวิชาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ (เฉพาะระดับปริญญาโท) สีเลือดหมูมีขลิบสีขาวตามยาว กว้างข้างละ 1 เซนติเมตร
   3  สาขาวิชาอื่นที่มีการเปิดสอนในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ นอกเหนือ จากข้อ 1 และ 2 สีเลือดหมู

คณะศิลปศาสตร์ สีแสด

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สีม่วงเม็ดมะปราง

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สีชมพู

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สีเหลืองทอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สีเลือดหมูมีขลิบสีทองตามยาว กว้างข้างละ 1 เซนติเมตร

คณะแพทยศาสตร์ 
     1  สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สีเขียวใบไม้
     2  สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์และสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สีเขียวใบไม้มีริมสีเหลืองตามยาว กว้างข้างละ 3 เซนติเมตร

คณะสหเวชศาสตร์ สีน้ำเงินมีขลิบสีเหลืองตามยาว กว้างข้างละ 1 เซนติเมตร

คณะทันตแพทยศาสตร์ สีม่วงมีขลิบสีทองตามยาว กว้างข้างละ 1 เซนติเมตร

คณะพยาบาลศาสตร์ สีขาวมีริมสีแดงเลือดนกตามยาว กว้างข้างละ 3 เซนติเมตร

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สีทอง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สีส้มออกแดงมีขลิบสีทองตามยาว กว้างข้างละ 1 เซนติเมตร

สถาบันภาษา สีน้ำตาลทอง

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  สีม่วงอ่อนมีริมสีแดงตามยาว กว้างข้างละ 3 เซนติเมตร

วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา สีเงิน

วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนย์ลำปาง) สีเทาเงินมีขลิบสีแดงเลือดหมูตามยาว กว้างข้างละ 1 เซนติเมตร

สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร สีเขียวรวงข้าวอ่อน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทุกคณะ/สาขาวิชา) สีเหลืองกับสีแดงอย่างละครึ่ง  (สีเหลืองอยู่ด้านใน สีแดงอยู่ด้านนอก)

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สีผ้าพาดบ่าครุยวิทยฐานะเป็นไปตามสีประจำคณะ/สาขาวิชา แต่มีแถบที่ปลายพาดบ่าด้านละหนึ่งแถบ  และมีขลิบสีขาว เหนือแถบ กว้าง 3 เซนติเมตร ยาวตามความกว้างของพาดบ่า เว้นระยะห่างจากแถบ 2 เซนติเมตร ด้านบนและด้านล่าง  ของขลิบสีขาวมีขลิบสีทอง กว้าง 0.5 เซนติเมตร