ร้ายชุดครุยนิชา

ชุดครุยมหาวิทยาลัยรามคำแหง


ร้านครุยนิชาให้บริการเช่า ตัด ชุดครุยมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกคณะสาขาวิชา

 ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยรามคําแหง แบ่งตามสีประจําคณะและสีประจําสาขาวิชา มีดังต่อไปนี้

 

    ชุดครุย ม.ราม คณะนิติศาสตร์ สีขาว
    ชุดครุย ม.ราม คณะบริหารธุรกิจ สีฟ้า
    ชุดครุย ม.ราม คณะมนุษยศาสตร์ สีแสด
    ชุดครุย ม.ราม คณะรัฐศาสตร์ สีแดงเข้ม
    ชุดครุย ม.ราม คณะวิทยาศาสตร์ สีเหลือง
    ชุดครุย ม.ราม คณะศึกษาศาสตร์ สีชมพู
    ชุดครุย ม.ราม คณะเศรษฐศาสตร์ สีม่วง
    ชุดครุย ม.ราม สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ สีเขียว
    ชุดครุย ม.ราม สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน สีเขียวตองอ่อน
    ชุดครุย ม.ราม สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สีน้ําตาล
    ชุดครุย ม.ราม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สีเลือดหมู
    ชุดครุย ม.ราม สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ สีครีมทองชุดครุย ม.ราม คณะนิติศาสตร์ สีขาวชุดครุย ม.ราม คณะบริหารธุรกิจ สีฟ้าชุดครุย ม.ราม คณะมนุษยศาสตร์ สีแสดชุดครุย ม.ราม คณะรัฐศาสตร์ สีแดงเข้มชุดครุย ม.ราม คณะวิทยาศาสตร์ สีเหลืองชุดครุย ม.ราม คณะศึกษาศาสตร์ สีชมพูชุดครุย ม.ราม คณะเศรษฐศาสตร์ สีม่วงชุดครุย ม.ราม สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ สีเขียวชุดครุย ม.ราม สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน สีเขียวตองอ่อนชุดครุย ม.ราม สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สีน้ําตาลชุดครุย ม.ราม สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ สีครีมทองชุดครุย ม.ราม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สีเลือดหมู